Prywatność

Zarząd spółki Pora na Doktora Sp. z o. o. jest świadomy, iż dane osobowe i informacje, które są przetwarzane przez spółkę Pora na Doktora Sp. z o. o. są niezbędne do osiągnięcia celów strategicznych i biznesowych. W związku z tym Zarząd stawia sobie za cel zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych i informacji. Zarząd przyjmuje drogą uchwały Politykę Bezpieczeństwa. Integralną częścią Polityki Bezpieczeństwa spółce Pora na Doktora Sp. z o. o. są: – Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych, – Polityka Bezpieczeństwa Systemów informatycznych.

 1. Zarząd spółce Pora na Doktora Sp. z o. o. deklaruje, że będzie stwarzać warunki dla zapewnienia bezpieczeństwa informacji, w tym również poprzez odpowiednie środki finansowe i personalne.
 2. Bezpieczeństwo informacji należy rozumieć, jako zachowanie poufności, integralności i dostępności informacji, gdzie:
  • 2.1 poufność oznacza, że informacja nie jest udostępniona lub wyjawiana osobom nieupoważnionym,
  • 2.2 integralność to właściwość polegająca na zapewnieniu, iż informacja nie zostanie zmieniona przez nieupoważnioną osobę w sposób niekontrolowany,
  • 2.3 dostępność oznacza, że informacja jest dostępna i użyteczna w każdym czasie.
 3. Zarząd spółce Pora na Doktora Sp. z o. o. zobowiązuje się do spełnienia wymagań prawnych, regulacji wewnętrznych dotyczących ochrony danych osobowych i informacji. W szczególności poprzez:
  • 3.1 nadzór nad przestrzeganiem przepisów i zasad ochrony informacji,
  • 3.2 zgłaszanie zbiorów danych osobowych do rejestracji GIODO,
  • 3.3 szkolenia z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych i informacji
  • 3.4 przegląd i aktualizację dokumentacji bezpieczeństwa
  • 3.5 przeprowadzanie audytów zgodności bezpieczeństwa przetwarzanych danych i informacji z wytycznymi prawa i regulacji wewnętrznych
 4. Szczegółowe wytyczne związane z ochroną danych osobowych zostały opisane w dokumencie „Polityka Ochrony Danych Osobowych”.
 5. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych i informacji w systemach informatycznych zostały opisane w dokumencie „Polityka Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych”.
 6. Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa wszystkich danych osobowych i informacji w ramach wykonywanych obowiązków służbowych odpowiada każdy pracownik, współpracownik, kontraktor oraz poddostawca spółki Pora na Doktora Sp. z o.o. .
Media o nas:
Akceptujemy:
 • Pora Na Doktora
 • Pora Na Doktora
 • Pora Na Doktora