Regulamin

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania z:
1) serwisu internetowego pod nazwą „Pora Na Doktora” („Serwis”) przez jego użytkowników („Użytkownicy”)
2) usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu drogą elektroniczną, które w szczególności obejmują założenie oraz prowadzenie konta telemedycznego Użytkownika.
2. Operatorem Serwisu jest spółka pod firmą Pora Na Doktora Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chełmskiej 42/44 lok 39 o adresie elektronicznym www.poranadoktora.com, www.poranadoktora.pl wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr 0000558123 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  („Operator”).

§ 2
Warunki korzystania z Serwisu

1. Użytkownikami Serwisu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie lub znajdujące się od opieką prawną Użytkownika, mogą korzystać z Serwisu wyłącznie za pośrednictwem Użytkownika.  
2. Korzystanie z Serwisu wymaga akceptacji niniejszego regulaminu w całości, przeprowadzenia Rejestracji Użytkownika, w tym zawarcia umowy zgodnie z procedurami zawartymi w formularzu rejestracji lub formularza zakupu oraz uiszczenia odpowiedniej opłaty.
3. Akceptacja Regulaminu oznacza, że Użytkownik:
a) zapoznał się z jego treścią i ją akceptuje,
b) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia i realizacji Umowy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń,
c) wprowadza dane osobowe, które są zgodne z prawdą, w tym: imię, nazwisko, numer PESEL, numer telefonu oraz adresu zamieszkania, adres poczty elektronicznej. (zakaz posługiwania się fikcyjnymi lub nieprawdziwymi danymi).
4. Akceptacja Regulaminu odbywa się poprzez naciśnięcie ikony „Akceptuję Regulamin” w trakcie procedury rejestracji Użytkownika.
5. Brak wyrażenia zgody na którekolwiek z postanowień Regulaminu oznacza brak możliwości korzystania z Serwisu.
6. Operator uprawniony jest do wprowadzania zmian warunków Regulaminu w każdym czasie. W przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian Użytkownicy mogą zrezygnować z korzystania z Serwisu. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie, traktowane będzie jako wyrażenie przez Użytkowników zgody na wprowadzone zmiany.
7. Regulamin dostępny jest przez cały okres istnienia Serwisu, a dostęp do jego aktualnej treści możliwy jest poprzez naciśnięcie ikony lub linku o nazwie „Regulamin Serwisu”.
8. Aby móc korzystać z Serwisu Użytkownik musi posiadać:
– komputer stacjonarny, stacja robocza lub komputer przenośny, ale nie tablet lub telefon) z systemem operacyjnym Windows XP lub wyżej, OS X lub Linux Ubuntu 12 i wyżej, z przeglądarką IE, Firefox lub Opera w aktualnej wersji z obsługą oprogramowania Shockwave Flash. Komputer powinien mieć co najmniej dwa gniazda USB 2.0 nieużywane przez inne urządzenia do podłączenia wideo- i stetoskopu. Komputer powinien mieć wbudowany mikrofon oraz kamerę, lub urządzenia te trzeba podłączyć do komputera (pamiętając o pozostawieniu dwóch nieużywanych gniazd USB). Komputer powinien mieć kartę sieciową umożliwiającą korzystanie z internetu, kartę graficzną umożliwiającą obsługę odtwarzania filmów (jeżeli istnieje możliwość odtwarzania filmów np. w serwisie Youtube.com, komputer spełnia powyższe dwa wymagania). Komputer musi być podłączony do internetu.
– konto e-mail zarejestrowane na prawdziwe dane Użytkownika.

§ 3
Opłaty

1. Sposób uiszczania oraz wysokość opłaty jest ustalana zgodnie z Cennikiem.
2. Opłatę uznaje się za dokonaną z chwilą pojawienia się pełnej wymaganej kwoty na rachunku bankowym Operatora.
3. W przypadku rezygnacji z wizyty przez Użytkownika nastąpi zwrot wpłaconej kwoty w nominale równym kwocie wpłaconej (niezależnie od zmian kursu walut).

§ 4
Ograniczenia sposobu korzystania z Serwisu

1. Korzystanie z Serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa polskiego oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
2. Korzystanie z Serwisu polega wyłącznie na podejmowaniu działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.
3. Zakazane jest dokonywanie zmian, uszkadzanie lub zniekształcanie Serwisu, lub dodawanie jakichkolwiek nieautoryzowanych materiałów do Serwisu, w szczególności treści o charakterze bezprawnym.
4. Operator zastrzega sobie prawo do usuwania treści o charakterze bezprawnym oraz do zamknięcia konta Użytkownika, który je zamieścił.

§ 5
Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacja Użytkownika w związku z zastrzeżeniami co do funkcjonowania Serwisu bądź świadczonych za jego pośrednictwem usług powinna zostać przesłana do administratora technicznego serwisu poranadoktora.pl w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia świadczenia usługi i określać:
a) dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim,
b) zarzuty wraz z ich uzasadnieniem,
c) ewentualnie żądany przez Użytkownika sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
2. Reklamacje złożone w innej formie lub w innym terminie, niż określone w pkt 1 nie będą rozpatrywane.
3. Operator zobowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją uwzględnić lub informuje o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Operatora przez podmioty, za które nie ponosi odpowiedzialności, w tym lekarzy – konsultantów, bądź które działają na jego rzecz jako podwykonawcy, Operator przesyła Użytkownikowi w terminie 7 (siedmiu) dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności, a czas rozpatrzenia reklamacji ulega odpowiedniemu przedłużeniu
4. Reklamację dotyczącą zakłóceń lub przerw w transmisji danych, które zostały spowodowane bezpośrednio lub pośrednio nieprawidłowym działaniem Użytkownika, brakiem wymaganego sprzętu i oprogramowania lub niezastosowaniem się do wymagań Regulaminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 6
Prawo do odstąpienia i wypowiedzenia Umowy

1. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Użytkownikowi w ciągu 10 (dziesięciu) dni od daty jej zawarcia.
2. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje, jeżeli świadczenie Usług zostało rozpoczęte, za zgodą Użytkownika, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
3. Prawo wypowiedzenia Umowy przysługuje Użytkownikowi wyłącznie w przypadkach określonych w Regulaminie.
4. Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy poprzez przesłanie stosownego oświadczenia woli w formie pisemnej:
a) w przypadku cesji praw i obowiązków Operatora – ze skutkiem natychmiastowym,
b) jeżeli Użytkownik nie akceptuje nowego Regulaminu bądź jego zmian – w przypadku złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zamieszczenia w Serwisie nowej treści Regulaminu lub jego zmiany.
5. Operator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy:
a) za 14 (czternasto) – dniowym okresem wypowiedzenia przesłanym pocztą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika,
b) ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdyby zmiana obowiązujących przepisów lub ich interpretacji uniemożliwiła lub znacznie utrudniła prowadzenie działalności wynikającej z niniejszego Regulaminu.
6. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia Umowy za 1 (jedno) – miesięcznym okresem wypowiedzenia dokonanym na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 7
Prawa autorskie

1. Serwis oraz wszelkie jego elementy są chronione przepisami ustaw: z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.), z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (j.t. Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) oraz z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. nr 128, poz. 1402 z późn. zm.).
2. Niedozwolone jest utrwalanie, przetwarzanie, kopiowanie i rozpowszechnianie w celach komercyjnych informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu bez zgody Operatora.

§ 8
eWizyty

1. W ramach Serwisu świadczona jest usługa udostępnienia infrastruktury telemedycznej umożliwiającej przeprowadzenie za jej pośrednictwem usługi eWizyta.
2. eWizyta jest usługą świadczoną przez lekarza, w imieniu którego działa Operator, o charakterze konsultacji medycznej, udzielaną drogą elektroniczną przez lekarzy i obejmuje przeprowadzenie wywiadu lekarskiego, wstępną ocenę stanu zdrowia Użytkownika i podjęcie decyzji o dalszym postępowaniu.
3. W celu przeprowadzenia każdej eWizyty Użytkownik musi zaakceptować Umowę o świadczenie usług z zakresu eWizyty, Regulamin, Cennik oraz Politykę Prywatności w aktualnym brzmieniu.
4. Przed przeprowadzeniem eWizyty Operator udostępni Użytkownikowi przystawkę/przystawki diagnostyczne do komputera  z dostępem do internetu.
5. Użytkownik w celu skorzystania z usługi eWizyta powinien zarejestrować się (nie dotyczy Użytkowników już zarejestrowanych), następnie dokonać rezerwacji terminu na stronie Serwisu [www.poranadoktora.pl, www.poranadoktora.com], oraz płatności. Użytkownicy już zarejestrowani w celu skorzystania z serwisu logują się na swoich kontach.  Wizytę można zarezerwować najpóźniej na 1,5 godziny przed jej rozpoczęciem. Użytkownik powinien najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem wizyty zalogować się w serwisie w celu sprawdzenia sprzętu komputerowego i połączenia internetowego. [dokładny opis w Instrukcji korzystania z Systemu]
6. Użytkownik w trakcie eWizyty zobowiązuje się dostarczyć prawdziwych i wyczerpujących danych na temat stanu swojego zdrowia, w szczególności przebytych lub istniejących chorób, przebytych zabiegów, stosowanego leczenia, przyjmowanych leków i ich dawek, ewentualnych uczuleń, uzależnień, stosowanych używek. Udzielenie przez Użytkownika błędnych informacji bądź zatajenie informacji istotnych z punktu widzenia prawidłowego przeprowadzenia eWizyty, jak również brak ścisłego przestrzegania przez Użytkownika zaleceń lekarza przeprowadzającego eWizytę stanowi przyczynienie się Użytkownika do powstania szkody. Użytkownik powinien stosować się do zaleceń lekarza przeprowadzającego eWizytę tak długo jak stan jego zdrowia nie ulega pogorszeniu. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia Użytkownik powinien skorzystać z kolejnej eWizyty, albo innej formy kontaktu z lekarzem. Lekarz przeprowadzający eWizytę ma prawo odmówić jej przeprowadzenia lub kontynuowania, w sytuacji gdy kontakt z Użytkownikiem jest utrudniony bądź ograniczony.
        

§ 9
Postanowienia końcowe

1. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Serwisu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Serwis oraz świadczone za jego pośrednictwem usługi podlegają przepisom prawa polskiego.
3. Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z Serwisu, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.


Media o nas:
Akceptujemy:
  • Pora Na Doktora
  • Pora Na Doktora
  • Pora Na Doktora